.
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
EenbeetjezinindePubquiz?
A. Nee,maarikmoetpersémeedoenvanmijnouders
B. Ja,stuurdiesaunamaaralvastmijnkantuit
C. Ja,ikwinsowiesoelkekwis;dusdezeook
D.Alshetvoorhetgoededoelisdoeikoveralaanmee!
.
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
1:WaarheefthetvoormaligegemeentehuisvanZeewoldegestaan?
A. Bijdehaven
B. OphetTrekkersveld
C. Bijderotondebijhetvoetbalveld
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
2:HoeheettehetvoormaligwegrestaurantophetTrekkersveld?
A. DeTrucker
B. DeTrekker
C. HetRonde
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
3:Hoeveeltulpenbollenzijnergepootophet
tulpeneiland?
A. 75.000
B. 250.000
C. 150.000
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
4:HoegrootisdegemeenteZeewolde?
A. 158km2
B. 269km2
C. 452km2
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
5:Opwelkedagisonzekroonprinsesjarig?
A. 31januari
B. 17mei
C. 7december
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
6:HoeveelklokkenheefthetcarillonvanZeewolde?
A. 47
B. 50
C. 53
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
7:WiewasdeeerstekoningvanNederland?
A. Willem1derNederlanden
B. Napoleon
C. StadhouderWillemV
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
8:WiewasdeeersteburgemeestervanZeewolde?
A. PieterBroertjes
B. HarmBruinsSlot
C. GekeFaber
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
9:Hoeheetditkunstwerkopdedijk?
A. Depotloden
B. Depuntenslijper
C. Degelekanarie
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
10:ZeewoldeligtaanhetWolderwijd.Wieheeftdenaam
Wolderwijdbedacht?
A. GodfriedBomans
B. HarryMulisch
C. SimonCarmiggelt
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
11:InwelkjaarwerdMarkRuttegeboren?
A. 1961
B. 1967
C. 1960
.
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
12:EenvaccinatietegenCoronawordtgeprikt:
A. Indespier
B. Indeopperhuid
C. Onderdeopperhuid
D. Tussendespieren
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
13:Waarzoudekoninklijkefamiliekoningsdag
aanvankelijkin2020doorbrengen?
A. Amsterdam
B. Roermond
C. Maastricht
D. Venlo
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
14:HoeveelprocentvandeZeewoldensehuizenwas
eind2019al‘losvanhetgas’?
a. 35,5%
b. 12,6%
c. 17,6%
d. 7,8%
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
15:HoeveeljarenwasAndreWelsboswachterin
Zeewolde?
A. 35,5jaar
B. 40,5jaar
C. 38,5jaar
D.30,5jaar
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
16:WaarkomtdebenamingLarserweg/Larserpad
vandaan?
a. vandeberoemdeNoorsescheepskapiteinenwalvisvaarder
NilsLarsen
b. vandeScandinavischenaam:Degelauwerde.
c. vanhetooitgeplandedorpLarseninOostelijkFlevoland
d. vanhetwoord:Lars,welbekendalseenkorte,
stompneuzigerubberlaars
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
17:Hoeveel‘SchoppenTroefjes’heeftMannesSchoppink
intotaalgeschrevenvoorZeewoldeActueel?
a-ca.2000
b-ca.850
c-ca.1000
d-ca.550
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
18:Inwelkkoninklijksprookje/legendekomteenappel
nietvoor?
A. WilhelmTell
B. Sneeuwwitje
C. Doornroosje
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
19:OpwelkedatumtradenWillem-AlexanderenMáxima
inhethuwelijk?
A. 01-01-’01
B. 02-02-’02
C. 03-03-’03
D.04-04-’04
.
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
20:WatwasderedenvandetraanbijMáxima?
A. VanwegedemuziekvanCarelKraayenhof
B. Vanwegedemooiewoordenvandepredikant
C. OmdatWillem–Alexanderheelhardinhaarhand
kneep
D.Omdatzedetrouwringenvergetenwaren
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
21: Hoe heet het kunstwerk op de rotonde
Horsterweg - Sportlaan - Dasselaarweg ?
A. DeDennenboom
B. DeD***o
C. DeRoest
D.DeObelisk
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
22: In welk jaar is Lionsclub Zeewolde opgericht?
A. 1990
B. 1994
C. 1998
.
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
23: In welk jaar is de VV Zeewolde opgericht?
A. 1982
B. 1984
C. 1986
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
24:WieontwierpdebibliotheekvanZeewolde?
A.JaapBakema
B.RoelvanVelzen
C.RemKoolhaas
D.KoenvanVelzen
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
25:WanneerwerdZeewoldebijdePinkenvoorheteerst
georganiseerd?
A. 1986
B. 1987
C. 1988
D.1991
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
26:HoeheethetbeeldhouwwerkdatLionsclubZeewolde
bijdeoprichtingaandebewonersvan
Zeewoldeheeftgeschonken?
A. DeLieverdjes
B. DeSchaatsertjes
C. DeVliegendeEenden
D.DeKoe
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
27:Hoelangishetkunstwerk‘SeaLevel’vanRichardSerra?
A. 875m
B. 325m
C. 400m
D. 535m
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
28:WaarisdeSpaanseGriepontstaan?
A. Amerika
B. Mexico
C. Spanje
D. Portugal
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
29:WelkeNederlandsetopsporterm/vheeftdemeestemedailles
gewonnenopdeOlympischeSpelen?
A. IngedeBruin
B. AnkyvanGrunsven
C. LeontienvanMoorsel
D. PietervandenHoogenband
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
30:Wieisdit?
A. ProfessorBarabas
B. WillyWortel
C. ProfessorZonnebloen
D. ProfessorSemafoor
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
31:AanhoeveellandengrenstdeBRD?
A. 7
B. 10
C. 8
D. 9
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
32:Waarmeeproevenvlinders?
A. mond
B. poten
C. voelsprieten
D. vleugels
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
33:Watis,navoetbal,demeestpopulairesportterwereld?
A. Baseball
B. Tennis
C. Basketbal
D. Cricket
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
34:Watisdegrootstevisoponzeplaneet?
A. Blauwevinvis
B. Walvishaai
C. Bultrug
D. Orka
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
35:Wieheeftdemeestemuzikalenummer1hitsgehadin
Nederland?
A. MarcoBorsato
B. TheBeatles
C. ABBA
D. MichaelJackson
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
36:WaarstierfNapoleonBonaparte?
A. Corsica
B. Elba
C. Sint-Helena
D. Waterloo
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
37:Watisdegemiddeldeprijsvaneenlitermelkindesupermarkt?
A. €0,67
B. €1,20
C. €0,90
D. €0,98
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
38:HoeveelledenheeftonsParlement?
A. 75
B. 150
C. 225
D. 210
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
39:Watbrachtende3wijzenuithetOostennietmee?
A. Goud
B. Wierook
C. Zilver
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
40:WatstaaternietopdeUNESCOWerelderfgoedlijst?
A. HetRietveldSchröderhuis
B. DeVanNelleFabriek
C. HetAchterhuis
D. Schokland
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
41:Metwelkestralingwordthetvoedselindemagnetron
verwarmd?
A. Radiogolven
B. Gammastralen
C. Infraroodstralen
D. Röntgenstralen
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
42:HoeveeloverwinningenheeftMaxVerstappenindeFormule1
behaald?
A. Geen
B. 2
C. 8
D. 11
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
43:Wiekreegin1873alseerstehetpatentophetmakenvaneen
spijkerbroek?
A. BenWrangler
B. HenryDavidLee
C. LeviStrauss
D. PeterMalvinEckart(Legend)
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
44:Welkestofmaakthetlichaamzelfaanompijntebestrijden?
A. Endorfine
B. Serotonine
C. Dopamine
D. Amfetamine
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
45:HoeveelkeerheeftdeRotary-Nieuwjaarsduikplaatsgevonden
inZeewolde?
A. 10
B. 13
C. 15
D. 17
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
46:Vulhierhetgetalinwatjekrijgtalsjedeleeftijdenvande
oudste3ledenvanzoweldeRotaryclub-alsdeLionsclubZeewolde
bijelkaaroptelt.
427
KONINGSDAGZEEWOLDE27APRIL
46:HoeveelkeerheeftdeRotary-Nieuwjaarsduikplaatsgevonden
inZeewolde?
A. 10
B. 13
C. 15
D. 17